سال جهش تولید
  • 1399-03-30 14:35
  • كد محتوا:12691
شاهد

شاهد در لغت به معنای مشاهده کننده­ ی امری یا چیزی، نگاه­ کننده، گواه، ادای شهادت­ کننده و در اصطلاح عرفا به ­معنی حاضراست. همچنين به معناي نامی از نام ­های خداوند، دانا به­همه چیز که بنده کند، نامی از نام­ های نبی (ص)، محبوب و زیباروی آمده است:

قاضی به دو شاهد بدهد فتوی شرع         در مذهب عشق شاهدی بس باشد (سعدی)(دهخدا،1372: ذیل شاهد).

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.